Disclaimer

Deze website wordt beheerd door VPK Packaging Group NV ('VPK'). VPK is een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kareelstraat 108, 9300 Aalst, België. VPK Packaging Group NV is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0449.398.129.

U kunt contact met ons opnemen via het bovenstaande postadres of het volgende e-mailadres: info@vpk.be

DEZE WEBSITE GEBRUIKEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Door onze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden in zijn geheel.

WEBSITE-INHOUD EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De beschikbare informatie op deze website is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. VPK Packaging NV en haar dochterondernemingen bieden geen garantie op de actuele aard, nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties in of waarnaar op deze website wordt verwezen.

VPK Packaging Group NV en haar dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door toegang tot of raadpleging of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of toegang tot en gebruik van de interactieve toepassingen. Dit geldt ook voor de hyperlinks die zijn gemaakt naar andere websites met inachtneming van het feit dat deze hyperlinks louter informatief zijn en dat VPK Packaging Group NV en haar dochterondernemingen niet aansprakelijk zijn voor hun inhoud of voor het gebruik ervan.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

VPK Packaging Group NV is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de website en inhoud en materialen op de website (inclusief en zonder beperkingen, afbeeldingen, logo's en teksten). Behalve het bekijken, downloaden en afdrukken van pagina's van de website voor eigen persoonlijk gebruik, mag u de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk gebruiken, reproduceren of anderszins exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VPK Packaging Group NV.

Alle verzoeken moeten worden gericht aan info@vpk.be.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De gebruiksvoorwaarden van deze website en het gebruik en de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht en eventuele geschillen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden, de website of het gebruik ervan worden onherroepelijk onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.