Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

1.1 De verkoper is niet verbonden door de aankoopvoorwaarden die vermeld zijn op de brieven of andere documenten van de koper. 1.2 Ondertekening en terugzending van bestelbrieven door de verkoper geldt enkel als bericht van ontvangst van de brief voor de verkoper en houdt geen aanvaarding in van de aankoopvoorwaarden van de koper. 1.3 Bij bestelling erkent de koper kennis te hebben van de verkoopvoorwaarden van de verkoper en deze verkoopvoorwaarden te aanvaarden, met uitsluiting van zijn eigen gestelde voorwaarden.

ARTIKEL 2

2.1 De kwaliteit van de goederen zal beantwoorden aan de toepasselijke Europese normen.

ARTIKEL 3

3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van de verkoper zijn veertien dagen geldig, tenzij in de offerte en/of aanbieding een andere termijn is opgenomen. 3.2 Mondelinge afspraken en toezeggingen van medewerkers van de verkoper binden de verkoper slechts indien hij deze schriftelijk heeft bevestigd. 3.3 De koper is bij het plaatsen van een order verplicht het door hem gewenste product nauwkeurig te specificeren. 3.4 De overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt tot stand op het moment dat de verkoper een schriftelijke orderbevestiging aan de koper heeft verzonden.

ARTIKEL 4

4.1 Ingeval de periode tussen de orderbevestiging en het ogenblik van levering meer dan 60 dagen bedraagt, is de verkoper gerechtigd in deze periode de overeengekomen prijs op overeenstemmende wijze te verhogen indien de marktprijs van één of meer van de samenstellende factoren van de prijsberekening een verhoging heeft ondergaan. 4.2 De prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief prepress-, film- en plaatkosten alsook de initiële kosten voor de aanmaak van de stansmessen. 4.3 De prijzen zijn, tenzij anders is vermeld, in Euro en exclusief BTW. 4.4 Wijzigingen die de koper wenst door te voeren aan de bestelling zijn slechts bindend indien zij expliciet schriftelijk worden aanvaard door de verkoper. Indien de verkoper vóór wijziging van de bestelling reeds kosten heeft gemaakt of indien door de wijziging extra kosten ontstaan, zijn deze kosten voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5

5.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, worden de goederen EXW (“Ex Works”, Incoterms) (af fabriek) verkocht.

ARTIKEL 6

6.1 De verkoper is verplicht de leveringstermijnen zo goed mogelijk na te leven. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding voor de koper, noch op de ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 7

7.1 Alle goederen die niet binnen de overeengekomen termijn kunnen geleverd worden, wegens een oorzaak die te wijten is aan de koper, zullen op het risico van de koper opgeslagen worden in de eigen opslagruimtes van de verkoper. De verkoper kan hierbij opslagkosten aanrekenen ten belope van 4% per maand, berekend op de bruto verkoopprijs van de goederen, waarbij elke aangevangen maand volledig aangerekend zal worden. 7.2 Verder behoudt de verkoper zich het recht voor om deze goederen onder te brengen in een externe opslagplaats ten laste van de koper en dit na een eenvoudige verwittiging per aangetekende brief, waaraan binnen de 8 werkdagen na zijn verzendingsdatum door de koper geen gevolg is gegeven. 7.3 Indien, omwille van redenen toe te schrijven aan de koper, de goederen niet kunnen geleverd worden binnen de periode van één maand na de oorspronkelijk afgesproken leveringsdatum, kan de verkoper ervoor opteren om hetzij de uitvoering van de overeenkomst en de betaling van de opslagkosten te eisen, hetzij de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval is de koper niet enkel gehouden de opslagkosten te betalen, maar is hij aan de verkoper eveneens een vergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de brutowaarde van de bestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor winstderving. De verkoper kan in dit geval vrij over de goederen beschikken.

ARTIKEL 8

8.1 Indien de verkoper ten gevolge van de wensen van de koper een veiligheidsvoorraad van bepaalde goederen aanhoudt, is de koper gehouden deze voorraad te kopen op het ogenblik van de beëindiging van de handelsrelatie met betrekking tot deze goederen tussen de koper en de verkoper. 8.2 De koper verbindt er zich toe de verkoper te informeren indien er wijzigingen plaatsvinden in afnamepatronen (in positieve of negatieve zin) van goederen waarvan een veiligheidsvoorraad is aangelegd, teneinde de verkoper toe te laten het niveau van de veiligheidsvoorraad te her-evalueren.

ARTIKEL 9

9.1 Alle betalingen dienen in Euro te gebeuren, uiterlijk 30 kalenderdagen na de factuurdatum (dit is de vervaldatum). 9.2 Klachten en geschillen van welke aard dan ook geven de koper niet het recht op enige verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper. 9.3 De verkoper heeft, ingeval van niet-betaling op de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op betaling van een interest zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal de koper de eventuele gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten betalen. 9.4 Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 250 euro. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum wordt het saldo van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn, van rechtswege opeisbaar. Kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 9.5 De koper en de verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat de verkoper het recht heeft om schuldvergelijking toe te passen tussen eender welke bedragen verschuldigd door de koper aan de verkoper en door de verkoper aan de koper, met inbegrip van schulden die de verkoper heeft overgenomen van een andere vennootschap van de groep waartoe de verkoper behoort, overdracht waarvoor de koper hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. 9.6 Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoper ervoor opteren om hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen, intresten en betaling van alle reeds gemaakte kosten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal volstaan. 9.7 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 10

10.1 Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden/geleverd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. 10.2 Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen, intresten en betaling van alle reeds gemaakte kosten.

ARTIKEL 11

11.1 De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper afgeleverde producten tot het moment van algehele voldoening van al hetgeen de verkoper in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de koper te vorderen heeft, prijs, schade, kosten en rente daaronder begrepen. 11.2 Het is de koper niet toegestaan de geleverde producten te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van de geleverde producten niet op hem is overgegaan. Het is de koper wel toegestaan om in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te bewerken en/of door te verkopen. In geval de eigendom aan derden wordt overgedragen of de producten ten behoeve van derden worden verwerkt, is de koper verplicht zijn vorderingsrechten, welke hij in verband daarmee op die derden heeft of zal verkrijgen, op eerste verzoek van de verkoper aan de verkoper te verpanden. 11.3 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en tevens die producten voor zijn rekening te doen verzekeren tegen verlies, diefstal, beschadiging en breuk. 11.4 In geval derden beslag leggen op de producten die zich onder voorbehoud van eigendom van de verkoper bij de koper bevinden, is de koper gehouden de verkoper hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. 11.5 Indien de koper zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de verkoper niet nakomt of de verkoper goede grond heeft om te vrezen dat de koper deze verplichting niet zal nakomen, is de verkoper gerechtigd alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder ingebrekestelling terug te nemen. 11.6 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd daarop enig recht te vestigen tot hij geheel aan zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. 11.7 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbare eigendom van de verkoper te bewaren totdat hij al aan zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. De koper verplicht zich ertoe medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de verkoper ter bescherming van zijn eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de goederen wil treffen. Bij beslag of faillissement dient de koper de beslagleggende deurwaarder, curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper.

ARTIKEL 12

12.1 Ingeval van herverkoop van goederen door de koper aan een derde, zelfs verwerkt, die nog eigendom zijn van de verkoper, draagt de koper, vanaf de herverkoop, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop. De kosten voortvloeiend uit de terugvordering door de verkoper van de goederen zijn ten laste van de koper.

ARTIKEL 13

13.1 De houdbaarheid van papier, karton, kartonnen verpakkingen en hulzen bedraagt 12 maanden na productiedatum, tenzij dit expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. 13.2 De overeengekomen eigenschappen, zoals maar niet beperkt tot treksterkte/scheursterkte/kleur, gelden binnen een temperatuurgebied tussen + 5°C en + 25°C. De overeengekomen producteigenschappen gelden daarenboven slechts voor een bereik van 30% tot en met 70% luchtvochtigheid. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verwerking, opslag en transport buiten genoemd temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik. 13.3 Contact met andere producten en/of stoffen en inwerking van licht kan tot gevolg hebben dat de verpakking en/of bedrukking zijn kleur verliest of dat deze vervaagt of dat de verpakking. Dit behoort tot de normale producteigenschappen en kan geen aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding vanwege de koper. 13.4 De mate van gladheid of stroefheid van de producten is geen eigenschap die kan leiden tot klachten of vorderingen tot schadevergoeding, tenzij dit expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. 13.5 Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen zijn de producten van de verkoper niet geschikt en/of bestemd om rechtstreeks in contact te komen met levensmiddelen.

ARTIKEL 14

14.1 Palletkosten worden aan de koper doorgerekend.

ARTIKEL 15

15.1 De volgende toleranties, in meer of in min, zijn toegelaten, telkens rekening houdend met de hoeveelheid bestelde goederen en kunnen dus geen aanleiding geven tot een klacht of een eis tot schadevergoeding van de koper: < 5000 stuks: niet van toepassing van 5000 tot 10000 stuks: 20% van 10001 tot 20000 stuks: 15% >20000 stuks: 10% Deze hoeveelheden gelden per formaat, per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking, per artikel en per levering.

ARTIKEL 16

16.1 Een tolerantie van 3mm, in meer of in min, is op elke afmeting in elke richting toegelaten en kan dus geen aanleiding geven tot een klacht of een eis tot schadevergoeding van de koper. Deze tolerantie blijft toegelaten, zelfs na goedkeuring van een model.

ARTIKEL 17

17.1 De kleuruniformiteit van het gebruikte papier/karton en de gelijkvormigheid van de kleur van de gebruikte drukinkten kunnen door de verkoper niet gegarandeerd worden. Een tolerantie van 4% op het gramgewicht van de oorspronkelijk voorziene componenten en kleine afwijkingen in lettertype of bedrukking zijn toegelaten.

ARTIKEL 18

18.1 Adviezen door de verkoper gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten, enz. worden naar beste weten verstrekt. De verkoper geeft geen enkele garantie m.b.t. de juistheid ervan. De koper kan jegens de verkoper in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

ARTIKEL 19

19.1 Elke realisatie van een product door de verkoper op instructie van de koper gebeurt op risico van de koper, die alleen verantwoordelijk is tegenover de verkoper en tegenover derden ingeval inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. 19.2 Bijgevolg is alleen de koper aansprakelijk en moet de koper de verkoper vrijwaren ten opzichte van derden tegen elke aansprakelijkheid, verlies of uitgave in verband met alle beweerde overtredingen van octrooien, merken, tekeningen en modellen en andere intellectuele eigendomsrechten, ingevolge de bestelling en instructies van de koper.

ARTIKEL 20

20.1 Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, enz…, alsmede de stansvormen en drukstempels door tussenkomst van de verkoper vervaardigd, blijven eigendom van de verkoper, zelfs indien de koper een deel van de kosten heeft betaald. 20.2 De deelname in de kosten door de koper verzekert deze laatste dat deze materialen uitsluitend voor hem zullen gebruikt worden en dat tot op het ogenblik dat ze om een of andere reden uit de omloop worden genomen. 20.3 Het bewaren van deze materialen kan enkel gewaarborgd worden tot één jaar na hun laatste gebruik. Het in dit artikel bedoelde materiaal verblijft in de lokalen van de verkoper op risico van de koper.

ARTIKEL 21

21.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd te worden ingediend binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de producten en hun levering. 21.2 Wanneer de koper bij het aangaan van de overeenkomst heeft verzuimd het gewenste product nauwkeurig te specificeren door het geven van aanwijzingen met betrekking tot onder meer de kwantiteit, kwaliteit, het uiterlijk en de toleranties, worden ter zake geen klachten in behandeling genomen. 21.3 Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele levering. 22.4 De verkoper heeft te allen tijde het recht de aard en omvang van de klacht ter plaatse vast te stellen. 21.5 De koper pleegt overleg met de verkoper over eventuele terugzendingen. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van de verkoper. 21.6 Indien goederen door de koper worden teruggezonden en de klacht, na inspectie door de verkoper, ongegrond wordt geacht, zijn de retourzendings- en herleveringskosten die de verkoper heeft moet maken of maakt voor rekening van de koper. 21.7 Ingeval de partijen het niet eens raken over de al dan niet gegrondheid van de klacht, zullen zij een technische expert aanduiden die zich hierover zal uitspreken. Het advies van de expert zal de partijen op definitieve wijze binden. 21.8 Wanneer de verkoper de gegrondheid van de klacht erkent of dit wordt vastgesteld door de expert, verbindt de verkoper zich hoogstens tot, naar eigen keuze, hetzij de vervanging binnen zijn normale leveringstermijnen van het gedeelte van de zending dat het voorwerp uitmaakt van de klacht, hetzij maximaal tot de volledige terugbetaling van de contractueel overeengekomen prijs van de betwiste goederen. 21.9 Met uitzondering van lichamelijke schade en elk type schade waarvoor de aansprakelijkheid wettelijk niet mag uitgesloten of beperkt worden, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor elk type schade voortvloeiend uit een levering op forfaitaire wijze beperkt tot het herstel van de directe materiële schade en dit voor een maximaal bedrag gelijk aan de waarde van de producten in kwestie. 21.10 Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor schade bij de koper of bij een derde als gevolg van foutieve opslag of het onjuiste gebruik en/of toepassing van de geleverde goederen is uitgesloten. 21.11 De koper zal de verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van de verkoper maken, welke niet het gevolg zijn van een fout of nalatigheid van de verkoper. 21.12 De koper en verkoper zijn jegens elkaar nooit aansprakelijk voor gederfde winst. 21.13 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van producten van de koper of van derden die haar in verband met de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 22

22.1 Tekortkomingen van de verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan de verkoper worden toegerekend indien zij te wijten zijn aan overmacht. In dergelijk geval zal de koper geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 22.2 In het kader van dit contract dient als overmacht in hoofde van de verkoper te worden aanzien: storingen in het bedrijf, machinebreuk, gebrek aan drijfkracht of energie, staking, lock-out, brand, overstroming, ingrijpen van de overheid en in het algemeen elke belemmerende oorzaak onafhankelijk van de wil van de verkoper. 22.3 De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het bestaan van de overmacht en haar gevolgen. 22.4 Ingeval de overmacht slechts tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, wordt de overeenkomst geacht geschorst te zijn totdat de toestand van de overmacht ophoudt. 22.5 Indien de overmacht de uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk maakt of meer dan een maand schorst, zal de verkoper de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden kunnen beschouwen, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding zal gehouden zijn.

ARTIKEL 23

23.1 De totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 (het Weens Koopverdrag) inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 23.2 De rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zouden rijzen met betrekking tot de overeenkomsten tussen de koper en de verkoper. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om elke betwisting met de koper aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper.

ARTIKEL 24

24.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden bestaan in verschillende talen. Bij tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of geschillen heeft de Nederlandstalige versie voorrang.